การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเสริมทักษะและเสริมประสบการณ์อาชีพ