ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ดาวน์โหลด