สพฐ.ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนกองทุนการศึกษา”