การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ