การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ


การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) วันเสาร์ ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
สรุปรายงานการศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Download เอกสาร