การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระยะที่ 3)

ประชุมในวันที่  1-4 เมษายน  2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าประชุมจำนวน 50  คน