การประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อนยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ได้จัดการประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อนยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมดังนี้
1.เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาแผนปฎิบัติการให้การสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง
2.เพื่อจัดทำและบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อน งานยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง
3.เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆในการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง
ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รัตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ใหเกียรติร่วมงาน และให้แนวทางการขับเคลื่อนและข้อเสนอแนะในการทำงาน และ ดร.เกษศิรินทร์  สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนในพื้นที่สูง ที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ต่อไป