การนำเสนอผลงานโครงการเด่น สพฐ. : 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ได้ร่วมจัดนิทรรศการ สพฐ. 4 ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนวันครู 62 โดยโครงการห้องเรียนอาชีพจากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและช่างเชื่อมโลหะ ได้นำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนสายสามัญควบคู่กับสายอาชีพได้พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต รวมถึงหลักสูตรศาสนา เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพเติบโต…มีทักษะอาชีพเด่น เป็นคนดี มีงานทำ