การประชุมปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาสุขภาพจิตแบบบูรณาการในโรงเรียน ประจำปี 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการจัดภารกิจงานใน 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยงานสุขภาพจิตในโรงเรียน ได้มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนวเป็นผู้ดำเนินการ นั้น

เพื่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่นำไปสู่การเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในโรงเรียน จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาสุขภาพจิตในสถานศึกษาแบบบูรณาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งในช่วงเช้าในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจากท่านสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน และในช่วงบ่าย เป็นการเติมเต็มข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจิตและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิตแบบบูรณาการ จาก รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ พญ.ศุทรา เชื้ออภิสิทธิ์วงศ์ จาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

โดยในการประชุมครั้งนี้ นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ร่วมรับฟังผลการระดมความคิดเห็นและการทำ Focus Group ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กลุ่มนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูแนะแนว ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ทั้งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกันวางแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

? กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สวก.รายงาน