พุธเช้า…ข่าว สพฐ. วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เรียนเชิญรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กับการแนะนำ…….
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน student e commerce โดย ดร. เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เพื่อให้คุณครูและโรงเรียน ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ การทำธุรกิจออนไลน์ บนพื้นฐานของการมีภูมิคุ้มกันที่ดี