การประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักได้เห็นความสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อให้มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย ตรงกับความสนใจและความถนัด พัฒนานักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องถึงระดับมัธยมศึกษาในการเตรียมผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางแนวโน้มตลาดแรงงานในพื้นที่และทิศทางพัฒนาประเทศ กอปรกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้น

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ทักษะและสามารถตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต และเพื่อเป็นทางเลือกและต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพให้กับโรงเรียนที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดตามรอยศาสตร์พระราชา จึงได้มีการจัดประชุม ปฏิบัติการจัดทำต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบัติระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2562

โดย วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ มอบหมายท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ โดยมี ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทรผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนวสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการประชุมในครั้งนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งสู่อาชีพการแบ่งกลุ่มพัฒนาต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่จะนำไปสู่การต่อยอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป