ประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการห้องเรียนอาชีพ โดยเริ่มดำเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน ในพื้นที่สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑.โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
๒.โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
๓.โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
๔.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
๕.โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
๖.โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ซึ่งได้มีการรับนักเรียน รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๓ รวมจำนวนนักเรียน ๗๓๒ คน โดยจัดการเรียนการสอนใน ๙ สาขาวิชา กอรปกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม โดยมีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา นั้น

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้โครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพมีความถูกต้องสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ มอบหมายท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ โดยมี ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการประชุมครั้งนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป