ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการปีการศึกษา 2562 เพื่อประมวลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินการสุขภาพจิตในโรงเรียน นั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของนักเรียนในยุคปัจจุบันต่อไป