ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถตรวจสอบ รายชื่อ กำหนดการ ใบตอบรับ ได้ที่ https://1th.me/cKmR

*หมายเหตุ : ทั้งนี้จดหมายเชิญและรายละเอียดการโอนเงินจัดสรรจะนำลงทางเว็บไซต์อีกครั้ง