ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 มอบนโยบายและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา” โดยมีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้เข้าประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้รับผิดชอบศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นักวิชาการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้นโยบายการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาที่สำคัญของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้ค้นพบตัวเอง ผ่านการยกระดับและขยายผลสร้างเครือข่ายแนะแนวในพื้นที่ และขับเคลื่อนงานแนะแนวที่เชื่อมโยงกันระหว่าง สพฐ. สพท. ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัด รวมถึงโรงเรียนทั่วประเทศอย่างเข้มข้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสานฝันอาชีพเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่สากลผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนงานแนะแนวนั้น มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการทำแบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ ซึ่งให้ทุกเขตพื้นที่ดำเนินการวัดแวววัดความถนัดทางอาชีพในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึงภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อนำไปสู่การฝึกประสบการณ์อาชีพและการจัดการเรียนการสอนและเสริมทักษะอาชีพให้ตรงกับความต้องการและความถนัดของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต ในโอกาสนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดทุกแห่ง ช่วยกันสร้างเครือข่ายและยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมทั่วทั้งประเทศต่อไป

การประชุม ในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งกลุ่มทบทวนและเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

และการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย
“การสร้างเครือข่ายการฝึกประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน” โดย นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ.

“แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สวก.สพฐ.

“อนาคตเราเลือกได้” โดย We Space

“บัณฑิตพรีเมียม เส้นทางสู่ผู้จัดการมืออาชีพ” โดย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ. ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

“โปรแกรมวิเคราะห์บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความถนัดเชิงจิตวิทยา” โดย Habit Scan

ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม จะระดมความคิดเห็นและขึ้นมานำเสนอการเชื่อมโยงการแนะแนวสู่การปฏิบัติทั้งในเรื่องของแผนพัฒนาการแนะแนวการวัดแววความถนัดทางอาชีพ และการฝึกประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ที่จะกลับไปขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น ทั้งประเทศต่อไป