สพฐ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เนื่องในงานส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2562”

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ ดร.พีระ รัตนวิจิตร            รองเลขาธิการ กพฐ. และ ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบ    การแนะแนว เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง เนื่องในงาน“ส่งเสริมการมีงานทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” จากหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูแนะแนวที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการมีงานทำเข้าร่วมงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ สพฐ. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2562 ได้มีการยกระดับการขับเคลื่อน และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแนะแนวครอบคลุมทุกจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำทักษะอาชีพเบื้องต้นที่ตกผลึกในตัวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไป