Posts: 11

admin

Latest Posts by the Author

 1. E-Book การดำเนินงานห้องเรียนอาชีพ
 2. งานอุดรฯ สานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอจังหวัดอุดรธานี” ปีงบประมาณ 2561
 3. แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 2561
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์สร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-Commerce)
 5. สพฐ.ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนกองทุนการศึกษา”
 6. การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
 7. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
 8. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E – commerce)
 9. แนะนำ website คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ
 10. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเสริมทักษะและเสริมประสบการณ์อาชีพ
 11. การประชุมปฏิบัติการ พิจารณา VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพและจัดทำเว็บไซค์คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ