หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เนื่องในงานส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2562”

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ ดร.พีระ รัตนวิจิตร            รองเลขาธิการ กพฐ. และ ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบ    การแนะแนว เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง เนื่องในงาน“ส่งเสริมการมีงานทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” จากหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูแนะแนวที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการมีงานทำเข้าร่วมงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 มอบนโยบายและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา” โดยมีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้เข้าประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้รับผิดชอบศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นักวิชาการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถตรวจสอบ รายชื่อ กำหนดการ ใบตอบรับ ได้ที่ https://1th.me/cKmR

*หมายเหตุ : ทั้งนี้จดหมายเชิญและรายละเอียดการโอนเงินจัดสรรจะนำลงทางเว็บไซต์อีกครั้ง

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของนักเรียนในยุคปัจจุบันต่อไป