หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 มอบนโยบายและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา” โดยมีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้เข้าประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้รับผิดชอบศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นักวิชาการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถตรวจสอบ รายชื่อ กำหนดการ ใบตอบรับ ได้ที่ https://1th.me/cKmR

*หมายเหตุ : ทั้งนี้จดหมายเชิญและรายละเอียดการโอนเงินจัดสรรจะนำลงทางเว็บไซต์อีกครั้ง

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของนักเรียนในยุคปัจจุบันต่อไป

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ มอบหมายท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ โดยมี ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการประชุมครั้งนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป