หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ มอบหมายท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ โดยมี ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทรผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนวสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการประชุมในครั้งนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งสู่อาชีพการแบ่งกลุ่มพัฒนาต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่จะนำไปสู่การต่อยอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

พุธเช้า…ข่าว สพฐ. วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เรียนเชิญรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กับการแนะนำ…….
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน student e commerce โดย ดร. เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาสุขภาพจิตแบบบูรณาการในโรงเรียน ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการจัดภารกิจงานใน 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยงานสุขภาพจิตในโรงเรียน ได้มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนวเป็นผู้ดำเนินการ

เผยแพร่แนวทางการน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฎิบัติ กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)