หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แนวทางการน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฎิบัติ กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

การประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อนยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ได้จัดการประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อนยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระยะที่ 3)

ประชุมในวันที่  1-4 เมษายน  2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าประชุมจำนวน 50  คน