แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ-มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่การเข้าใจปัญหาในพื้นที่ระบุความต้องการในการพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาต้นแบบการพัฒนา และการทดสอบโดยกำหนดแนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฏิบัติเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา และเตรียมผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นใจเอกสารการถอดประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

เผยแพร่แนวทางการน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฎิบัติ กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)