การประชุมปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาสุขภาพจิตแบบบูรณาการในโรงเรียน ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการจัดภารกิจงานใน 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยงานสุขภาพจิตในโรงเรียน ได้มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนวเป็นผู้ดำเนินการ