แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน(Student E – Commerce)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล และการดำเนินการตามทิศทางของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation – Driven Economy) ขับเคลื่อนไปสู่ Digital Thailand สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (StudentE- Commerce) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของนักเรียน และความพร้อมของสถานศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน 1(StudentE-CommerceStartup) ประกอบด้วยองค์ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและแนวทางในการทำธุรกิจออนไลน์เบื้องต้นได้และรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน 2(StudentE-CommerceStep up) ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม การต่อยอดธุรกิจออนไลน์ของตนเองให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้

การประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อนยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ได้จัดการประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อนยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระยะที่ 3)

ประชุมในวันที่  1-4 เมษายน  2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าประชุมจำนวน 50  คน

การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ

การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) วันเสาร์ ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561