นักเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย จัดประสบการณ์นำเสนอผลงานในงาน มหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” ในบูธนิทรรศการ “การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ และห้องเรียนอาชีพ”

E-Book การดำเนินงานห้องเรียนอาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินการสร้างความพร้อม ในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน โดยการเปิดหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ในปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่มีความถนัดและความสนใจ ต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมเข้าสู่อาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วมีอาชีพและสร้างรายได้สู่ครอบครัว