ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทร […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E – commerce)

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกา […]